Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Euroregion Roztocze realizuje projekt grantowy!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i zostało operatorem projektu pn. „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

Oznacza to, że w ciągu trzech najbliższych lat Euroregion rozdysponuje środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pomiędzy młode organizacje społeczne i grupy nieformalne z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Mikro-dotacje w wysokości do 10 000 złotych będą przeznaczone na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego
i promocją Roztocza. Projekt zakłada, że zostanie ogłoszony konkurs na granty w trzech edycjach, w roku 2021, 2022
i 2023. Jeden podmiot będzie mógł aplikować o dotację jednego działania w każdej  edycji rocznej. Formularz grantowy będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej oraz tradycyjnie w formie papierowej za  pośrednictwem poczty. Projekt zakłada działania promocyjne oraz stworzenie strony internetowej www.obywatelskieroztocze.pl, na której znajdą się wszystkie niezbędne informacje. 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 12 wykładów, warsztatów i szkoleń tematycznych przygotowujących do zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i jego ochroną oraz podnoszących merytoryczną i praktyczna wiedzę w tym zakresie. Działania edukacyjne obejmą wiedzę dotyczącą zabytków archeologicznych z okresu neolitu
i wczesnego średniowiecza, kamieniarki bruśnieńskiej i drzeworytu płazowskiego, cmentarzy w kulturze, cerkwi na Roztoczu,  historii i kultury Żydów oraz reliktów żydowskiej kultury materialnej, pejzażu toponimicznego pogranicza polsko-ukraińskiego – jakim jest część środkowa i wschodnia Roztocza, środowiska przyrodniczego i form ochrony przyrody oraz Roztocza w fotografii. Przewidziane są także szkolenia z zakresu działania organizacji społecznych, między innymi szkolenie dotyczące organizowania i korzystania z działań woluntarystycznych w organizacji. Jedno ze szkoleń będzie obejmowało zagadnienia związane z promocją produktu (zwłaszcza w Internecie), kolejne – przygotowanie i praktyczne wypełnienie formularza projektowego Obywatelskie Roztocze. Zajęcia edukacyjne przewidziane są w formie hybrydowej – spotkania on-line, w terenie, a także stacjonarnie w Zamościu, Bełżcu
i Tomaszowie Lubelskim.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz w konkursie grantowym!

Szczegóły będą zamieszczane na stronie oraz profilu FB.


Data publikacji: 22.08.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców