Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Statut

STATUT
ZWIĄZKU TRANSGRANICZNEGO
EUROREGION ROZTOCZE

PREAMBUŁA

Przygraniczne jednostki samorządu terytorialnego Polski i Ukrainy zwane dalej Stronami, leżące na obszarze powołanego 19 czerwca 2019 roku Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze UNESCO oraz na terenach przyległych, działając zgodnie z zasadami równości, subsydiarności, reprezentacji i partnerstwa tworzą Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze jako wspólną organizację koordynującą i wpierającą współpracę transgraniczną zgodną z treścią Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Statut nie narusza istniejących form i rodzajów współpracy transgranicznej

Państw lub Stron Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.

 1. Niniejszy Statut nie może naruszać ustawodawstwa wewnętrznego i pełnomocnictw Stron.
 2. Strony będą wspierać inicjatywy lokalne służące rozwijaniu współpracy transgranicznej na obszarze Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 3. Organy Związku nie mogą w swojej działalności naruszać ustawodawstwa państwowego Stron.
 4. Przy wypełnianiu swoich funkcji oraz realizacji zadań Związek i jego organy mogą współpracować z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
 5. Każda ze Stron może konsultować z władzami swoich państw treść uchwał Rady Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze. Administracje Państw będą na żądanie otrzymywać wszelkie informacje o działalności Związku i jego uchwałach.

§ 2

NAZWA, SIEDZIBA, SYMBOL

 1. Pełna nazwa brzmi: Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze. Strony mogą wprowadzać nazwy skrócone w swoich językach ojczystych.
 2. Siedzibą Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze jest:
  1) w Polsce Tomaszów Lubelski,
  2) w Ukrainie Żółkiew.
 3. Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze może używać wspólnego symbolu graficznego i innych atrybutów, które podlegają ochronie prawnej.

§ 3

CELE I ZADANIA

 1. Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze tworzy się w celu rozwoju współpracy obszarów przygranicznych w następujących dziedzinach:
 2. wszechstronnego rozwoju ekonomicznego,
 3. zagospodarowania przestrzennego,
 4. infrastruktury publicznej,
 5. ochrony i promocji zdrowia,
 6. edukacji, kultury, sportu i turystyki,
 7. ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych,
 8. likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych,
 9. rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych,
 10. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (z szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej) wspomagających realizację celów statutowych.

§ 4

CZŁONKOSTWO

 1. Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze składa się z członków rzeczywistych. Może być nadawane członkostwo honorowe oraz status obserwatora.
 2. Strony przystępujące do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze mają status członków rzeczywistych. Członkostwo honorowe i status obserwatora nadaje Rada Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 3. Status obserwatora nadaje się współpracującym ze Związkiem Transgranicznym Euroregion Roztocze samorządom i władzom regionalnym nie graniczącym bezpośrednio z obszarem Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 4. Członkostwo w Związku Transgranicznym Euroregion Roztocze nie wyklucza prawa członków do nawiązywania dwu lub wielostronnych stosunków i zawierania porozumień z innymi strukturami, nie należącymi do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 5. Każdy z członków rzeczywistych Związku Transgranicznego ma prawo swobodnego opuszczenia go po uprzednim powiadomieniu Rady Związku oraz przedstawieniu  uchwały swojego organu stanowiącego na 6 miesięcy przed opuszczeniem Związku. Członkostwo w Związku Transgranicznym ustaje z chwilą decyzji Rady Związku.
 6. Wszyscy członkowie Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze są traktowani równoprawnie bez względu na wielkość terytorium i liczbę ludności.

§ 5

WŁADZE

 1. Władzami Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze są:
  1) Rada Związku,
  2) Prezydium Rady,
  3) Sekretariat.
 2. Władze Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze sprawują funkcje koordynacyjne i doradcze związane z realizacją celów Związku, o których mowa w § 3 oraz reprezentują go na zewnątrz.
 3. Liczba organów Związku Transgraniczny Euroregion Roztocze, ich struktura oraz zakres uprawnień mogą ulegać zmianom w drodze zmian zapisów Statutu.

§ 6

RADA ZWIĄZKU

 1. Rada Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, zwana dalej Radą jest najwyższym jego organem.
 2. Każda ze Stron deleguje do Rady po 1 przedstawicielu.
 3. Przedstawiciele każdej ze Stron wykonują funkcje członków Rady (Prezydium)
  w okresie kadencji delegującej ich instytucji i pełnią swe funkcje do wyborów nowych przedstawicieli.
 4. W każdej chwili każda ze Stron może odwołać delegowanego przez siebie członka Rady (Prezydium), informując wcześniej o tym Prezydium Rady. W miejsce odwołanego członka Strona w ciągu miesiąca deleguje nowego przedstawiciela.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz do roku i są otwarte, jeżeli Rada nie postanowi inaczej.
 6. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze są zwoływane na pisemny wniosek pięciu przedstawicieli Stron.
 7. W posiedzeniach Rady i jej pracach, z prawem głosu doradczego, mogą brać udział przedstawiciele władz państwowych Stron oraz organizacji międzynarodowych.
 8. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, wybierany na 1 rok spośród członków Rady, według zasady rotacji państwowej.
 9. Do kompetencji Rady należy:
  1) dokonywanie zmian w Statucie,
  2) wybór Prezydium Rady Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
  3) potwierdzenie ustania  członkostwa oraz nadawanie członkostwa honorowego i statusu obserwatora w Związku Transgranicznym  Euroregion Roztocze,
  4) omawianie i zatwierdzanie wspólnych projektów współpracy transgranicznej, prowadzonej w ramach Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, zapewnienie ich finansowania i realizacji,
  5) powoływanie stałych i doraźnych Grup Roboczych do realizacji określonych zadań w wybranych dziedzinach współpracy transgranicznej oraz uchwalanie regulaminów ich pracy,
  6) podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze w organizacjach międzynarodowych,
  7) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie,
  8) zatwierdzanie symboliki Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 10. Wszystkie uchwały podejmowane są na zasadzie jednomyślności  Stron.
 11. Projekty uchwał przedkłada Radzie Dyrektor Sekretariatu Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.

§ 7

PREZYDIUM RADY

 1. W skład Prezydium Rady Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, zwanego dalej Prezydium wchodzi od 3 do 7 członków, zapewniając przedstawicielstwo państwowe Stron.
 2. Prezydium Rady wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Prezydium.
 3. Prezydium wykonuje funkcje koordynacyjne i reprezentacyjne w imieniu Rady między jej posiedzeniami.
 4. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności przyjmowanie nowych członków rzeczywistych  Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 5. Działalność Prezydium może być realizowana w drodze komunikacji elektronicznej.

§ 8

SEKRETARIAT

 1. Sekretariat Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, zwany dalej Sekretariatem, jest organem wykonawczym i administracyjnym. Funkcję Sekretariatu pełnią Biura Krajowe według zasady rotacji państwowej.
 2. Strony  Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze zakładają Biura Krajowe.
 3. Biura Krajowe nie są wzajemnie podporządkowane i spełniają funkcje koordynacyjne i administracyjne.
 4. Dyrektorzy Biur Krajowych uczestniczą w posiedzeniach Rady i Prezydium.
 5. Do zadań Sekretariatu należy:
 6. przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz innych opracowań dotyczących wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy transgranicznej,
  w tłumaczeniu na języki Stron,
 7. przygotowywanie posiedzeń Rady,
 8. obsługa Grup Roboczych,
 9. wypełnianie innych funkcji związanych z administrowaniem i realizacją zadań finansowych Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 10. Funkcję Dyrektora Sekretariatu pełni Dyrektor Biura Krajowego tej Strony, która przewodniczy Radzie.

§ 9

GRUPY ROBOCZE

 1. Dla realizacji określonych, wspólnych zagadnień problemowych Rada może powoływać stałe lub doraźne grupy robocze.
 2. Grupy robocze mogą być powoływane przez Prezydium, ale wymagają zatwierdzenia przez Radę na najbliższym jej posiedzeniu.
 3. Przygotowane przez grupy robocze propozycje i materiały przedkładane są Radzie za pośrednictwem Dyrektora Sekretariatu.
 4. Do pracy w grupach roboczych, za zgodą Prezydium mogą być zapraszani eksperci.
 5. Rada określa zakres przedmiotowy prac każdej grupy roboczej oraz sposób jej finansowania.
 6. Posiedzeniu grupy roboczej przewodniczy przewodniczący grupy, wybierany spośród przedstawicieli strony przewodniczącej. Wiceprzewodniczący grupy są wybierani spośród przedstawicieli stron nieprzewodniczących.

§ 10

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 1. Finansowanie działalności Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze
  w zakresie niezbędnym dla realizacji jego celów i zadań zapewnia każda ze Stron.
 2. Strony w ramach wzajemnych uzgodnień oraz stosownie do swoich możliwości finansują działalność Związku.
 3. Zatwierdzone przez Radę wspólne projekty, a także koszty niezbędne dla funkcjonowania organów Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze finansują Strony na zasadzie równości, o ile Rada nie postanowi inaczej.
 4. Każda ze Stron może w ramach własnych środków realizować określone przez Radę prace na rzecz Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze w celu nieodpłatnego ich wykorzystania przez Związek.
 5. Budżet przedsięwzięć realizowanych przez Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze może być zwiększany lub uzupełniany ze źródeł zewnętrznych.

§ 11

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 1. Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze zostaje rozwiązany w przypadku jednomyślnej decyzji wszystkich Stron, jeżeli cele i zadania dla jakich został powołany nie są realizowane.
 2. W razie rozwiązania Związku jego majątek, tj. środki trwałe i obrotowe (aktywa
  i pasywa) stanowiące wspólną własność Związku dzieli się między wszystkie Strony proporcjonalnie do ich wkładu.
 3. Likwidację Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze przeprowadza Komisja Likwidacyjna w składzie po 3 przedstawicieli każdej ze stron.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Statut stanowi załącznik do umowy o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze i wchodzi w życie wraz z jego podpisaniem.
 2. Statut sporządzono w języku polskim i ukraińskim.

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców