Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Centrum Wsparcia Doradczego

„Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”- projekt realizowany we  współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Samorządów Województw, Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich.

            W dniu 30 września 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim został podpisany List intencyjny w sprawie zawarcia partnerstwa „Roztocze Środkowe w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego oraz przystąpienia do projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych położonych  na terenie Rezerwatu Biosfery Roztocze, tj.:

 1. Gminą Bełżec reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Adamka
 2. Gminą Krynice reprezentowaną przez  Wójta Jacka Wiśniewskiego
 3. Gminą Lubycza Królewska reprezentowaną przez  Burmistrza Marka Łuszczyńskiego
 4. Gminą Susiec reprezentowaną przez Wójta Zbigniewa Naklickiego
 5. Gminą Tarnawatka reprezentowaną przez Wójta Piotra Pasiecznego
 6. Gminą Tomaszów Lubelski reprezentowaną przez Wójta Marzenę Czubaj-Gancarz
 7. Miastem Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Burmistrza Wojciecha Żukowskiego
 8. Gminą Narol reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Dominika
 9. Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wojciecha Żukowskiego.

Sygnatariusze listu postanowili upoważnić Miasto Tomaszów Lubelski do koordynowania procesu związanego z udziałem w projekcie oraz udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Partnerstwa oraz kierowania pracami Rady Partnerstwa Wojciechowi Żukowskiemu Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

W rezultacie projektu nastąpi:

 • zwiększenie wśród administracji samorządowej świadomości o konieczności współpracy pomiędzy JST oraz korzyści płynących z podejmowania wspólnych, zintegrowanych i długookresowych działań,
 • zwiększenie umiejętności JST do identyfikacji i priorytetyzacji inwestycji rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy rozwojowe, identyfikację barier i potencjałów rozwojowych,
 • intensyfikacja i zwiększenie skuteczności i jakości planowanych działań rozwojowych w partnerstwie z sąsiednimi samorządami i lokalnymi interesariuszami w procesie przygotowania strategii terytorialnej  wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa,
 • zwiększenie oferty dobrej jakości projektów i inicjatyw rozwojowych,  tworzących zintegrowany pakiet (obejmujący aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne), które mają udowodnione pozytywne oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej JST,
 • zwiększenie skuteczności JST w zakresie pozyskiwania środków z różnych źródeł na cele rozwojowe i dokonywania adekwatnego montażu finansowego w ramach dostępnego instrumentarium wsparcia (w tym instrumentów zwrotnych, kapitału inwestycyjnego, środków publicznych w połączeniu ze środkami prywatnymi, itp.), a tym samym – zwiększenie umiejętności JST do efektywnego wykorzystywania środków finansowych na realizację planowanych inwestycji,
 • popularyzowanie modelu partnerstwa w poszukiwaniu rozwiązań problemów wspólnych, uwzględnianiu barier rozwojowych partnerów, dostrzeganiu wspólnych potencjałów rozwojowych i wykorzystanie doświadczeń partnerów,
 • wzmocnienie roli podejścia terytorialnego w kształtowaniu i realizacji polityki rozwoju.

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców