Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Komitet Sterujący

W Formularzu Aplikacyjnym wniosku o utworzenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO zapisano, że w celu koordynacji podejmowanych działań powołano komitet sterujący. Zgodnie z tym zapisem komitet składa się z przedstawicieli instytucji, samorządów i stowarzyszeń, które zadeklarowały udział w pracach nad powołaniem i rozwojem TRB. Zakłada się, że komitet będzie miał wpływ na:

– zrównoważony rozwój Roztocza,

– zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza,

– podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców,

– badania naukowe i monitoring środowiska przyrodniczego i zachodzących w nim zmian,

– promocję i wdrażanie odnawialnych źródeł energii,

– koordynację różnego rodzaju działań w regionie w celu np. tworzenia identyfikacji regionu na turystycznej mapie Polski.

Docelowym zadaniem komitetu będzie:

– wnioskowanie o ułatwienie pozyskiwania środków na ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz działania pro – środowiskowe realizowane z funduszy krajowych,

– wymiana doświadczeń związanych z organizacją życia społecznego, gospodarczego, rozwojem produktów turystycznych oraz działań pro-środowiskowych,

– formowanie rekomendacji do administracji rządowej w zakresie działań i inicjatyw podejmowanych przez poszczególnych partnerów,

– lobbowanie na rzecz opracowania strategii rozwoju Roztocza w ramach rezerwatu, jako obszaru funkcjonalnego,

– wzmocnienie rozwoju współpracy na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

-wzmacnianie potencjału przyrodniczego i kulturowego oraz jego wykorzystanie dla rozwoju turystyki,

– opracowanie produktów turystycznych,

– wspieranie i popularyzacja działań na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kultury,

– wspieranie i koordynowanie imprez kulturalnych,

-wspieranie działań na rzecz opracowania materiałów informacyjnych dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych, w tym np. stworzenia interaktywnej mapy szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, samochodowych, wodnych, konnych, albumów, wystaw, map, itp.),

– wypracowanie docelowego modelu zarządzania Rezerwatem (klastra) opartego na formie organizacyjnej stowarzyszenia lub fundacji działającej np. jako Lokalna Organizacja Produktowa lub w innej formie,

– wspieranie i kierowanie w obszar Rezerwatu szkoleń, badań naukowych, eksperckich, monitoringu środowiska,

– popularyzacja idei Rezerwatu Biosfery.

Członkowie komitetu sterującego:

Po stronie Ukraińskiej

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców