Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Komitet Sterujący

W Formularzu Aplikacyjnym wniosku o utworzenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO zapisano, że w celu koordynacji podejmowanych działań powołano komitet sterujący. Zgodnie z tym zapisem komitet składa się z przedstawicieli instytucji, samorządów i stowarzyszeń, które zadeklarowały udział w pracach nad powołaniem i rozwojem TRB. Zakłada się, że komitet będzie miał wpływ na:

– zrównoważony rozwój Roztocza,

– zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza,

– podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców,

– badania naukowe i monitoring środowiska przyrodniczego i zachodzących w nim zmian,

– promocję i wdrażanie odnawialnych źródeł energii,

– koordynację różnego rodzaju działań w regionie w celu np. tworzenia identyfikacji regionu na turystycznej mapie Polski.

Docelowym zadaniem komitetu będzie:

– wnioskowanie o ułatwienie pozyskiwania środków na ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz działania pro – środowiskowe realizowane z funduszy krajowych,

– wymiana doświadczeń związanych z organizacją życia społecznego, gospodarczego, rozwojem produktów turystycznych oraz działań pro-środowiskowych,

– formowanie rekomendacji do administracji rządowej w zakresie działań i inicjatyw podejmowanych przez poszczególnych partnerów,

– lobbowanie na rzecz opracowania strategii rozwoju Roztocza w ramach rezerwatu, jako obszaru funkcjonalnego,

– wzmocnienie rozwoju współpracy na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

-wzmacnianie potencjału przyrodniczego i kulturowego oraz jego wykorzystanie dla rozwoju turystyki,

– opracowanie produktów turystycznych,

– wspieranie i popularyzacja działań na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kultury,

– wspieranie i koordynowanie imprez kulturalnych,

-wspieranie działań na rzecz opracowania materiałów informacyjnych dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych, w tym np. stworzenia interaktywnej mapy szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, samochodowych, wodnych, konnych, albumów, wystaw, map, itp.),

– wypracowanie docelowego modelu zarządzania Rezerwatem (klastra) opartego na formie organizacyjnej stowarzyszenia lub fundacji działającej np. jako Lokalna Organizacja Produktowa lub w innej formie,

– wspieranie i kierowanie w obszar Rezerwatu szkoleń, badań naukowych, eksperckich, monitoringu środowiska,

– popularyzacja idei Rezerwatu Biosfery.

Członkowie komitetu sterującego:

 1. Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska RP
 2. Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego
 3. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL w Lublinie
 4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
 5. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 6. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 7. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 8. Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych
 9. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu
 10. Właściciel P.P. QUAND
 11. Starosta Zamojski
 12. Starosta Lubaczowski
 13. Burmistrz Miasta i Gminy Zwierzyniec
 14. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
 15. Burmistrz Józefowa
 16. Przedstawiciel naukowych doradców: Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska UMCS w Lublinie
 17. Przedstawiciel naukowych doradców: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 18. Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
 19. Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”
 20. Sekretarz TRB Roztocze po stronie polskiej

Po stronie Ukraińskiej

 1. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Chronionych w Ministerstwie Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy
 2. Dyrektor Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Regionalnej Administracji Państwowej
 3. Dyrektor Regionalnego Parku Krajobrazowego „Roztocze Rawskie”
 4. Dyrektor Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego
 5. Dyrektor Przyrodniczego Zapowiednika „Roztocze”
 6. Z-ca Dyrektora Przyrodniczego Zapowiednika „Roztocze”
 7. Starosta Żółkiewski
 8. Zastępca Dyrektora Administracji Obwodowej Lwowskiej.
 9. Dyrektor NGO „Ekogeofond”
 10. Przedstawiciel naukowych doradców: Przyrodniczy Zapowiednik „Roztocze”
 11. Przedstawiciel naukowych doradców: Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
 12. Przedstawiciel naukowych doradców: Narodowy Uniwersytet Leśnictwa Ukrainy

Liczby

52

jednostki samorządu terytorialnego

47

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

519 tys.

liczba mieszkańców