Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

STUDIA PODYPLOMOWE NA KUL!

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza pracowników samorządów do skorzystania z oferty studiów podyplomowych.

Proponujemy nabywanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych na następujących kierunkach nauczania.  Po pierwsze, studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie współpracą transgraniczną”. Studia trwają dwa semestry, 180 godzin zajęć, realizowanych w systemie hybrydowym. Zajęcia stacjonarne odbywałyby się w Centrum Edukacyjno- Kongresowym KUL w Tomaszowie Lub. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Specyfika wielokulturowości pogranicza, Polityka i podstawy prawne współpracy transgranicznej, media i zarządzanie informacjami, Rozwiązywanie konfliktów i kryzysów społecznych, Pozyskiwanie funduszy transgranicznych, Podstawy języka ukraińskiego, Przywództwo w sytuacjach kryzysowych, Dobre praktyki samorządów pogranicza, Potencjał gospodarczy pogranicza, Podstawy protokołu dyplomatycznego, Zarządzanie zasobami ludzkimi i ryzykiem personalnym. Studia kończą się przygotowaniem projektu końcowego. Absolwent otrzymuje dyplom KUL. Koszt studiów 1600 zł za semestr.

Kolejna propozycja , to studia podyplomowe – „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem jednostek samorządu terytorialnego”. To  studia trwające dwa semestry,180 godzin zajęć, w formule hybrydowej, z częścią stacjonarną realizowaną w Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL w Tomaszowie Lub. W ramach studiów przewidziane są następujące przedmioty: Cyfryzacja administracji samorządowej, Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa, Jednostka samorządu terytorialnego w systemie cyberbezpieczeństwa państwa, Zarządzanie usługami informatycznymi urzędu zgodnie z wymaganiami PN- ISO/IEC 20000-1,2, Szacowanie ryzyka cyberbezpieczeństwa PN-ISO/IEC27005, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem /bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami PN-ISO/IEC 27001 (270020), Ochrona informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych, Cyberbezpieczeństwo danych osobowych – RODO,  PN-ISO/IEC 27701, Zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa ISO/IEC 27005, Zarządzanie incydentami ochrony danych osobowych – RODO, Przestępstwa w cyberprzestrzeni i współpraca z organami ścigania, Zarządzanie ciągłością działania w sytuacji kryzysowej i odbudowa po katastrofie –PN-ISO 22301, Odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna za incydenty cyberbezpieczeństwa, Rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla JTS, Modelowanie procesów cyberbezpieczeństwa, Finansowanie i zakupy systemów cyberbezpieczeństwa – przetargi, umowy, spory. Te studia także wieńczy realizacja projektu końcowego. Absolwent otrzymuje  dyplom KUL. Koszt studiów 1950 zł za semestr. http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/zarzadzaniecyberbezpieczenstwem/

Trzecia propozycja, to studia podyplomowe – „Zarządzanie kryzysowe z uprawnieniami kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia”. W tym przypadku studia także trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin ćwiczeń i wykładów. Prowadzone są w formule hybrydowej. Zakres tych studiów  obejmuje poniżej wymienione przedmioty: Etyka pracownika instytucji bezpieczeństwa, Podstawy prawa w obszarze bezpieczeństwa, Logistyka sytuacji kryzysowych, Negocjacje kryzysowe, Samoobrona i techniki interwencyjne, Taktyka wykonywania zadań w zrządzaniu kryzysowym i ochronie, Przywództwo i zarządzanie ryzykiem personalnym, Współpraca służb, instytucji i straży, Specjalizacja strzelecka, Podstawy pomocy przedmedycznej, Taktyka organizacji zabezpieczenia budynku publicznego i infrastruktury  krytycznej.  Studia kończą się przygotowaniem projektu końcowego. Absolwent otrzymuje dyplom KUL. Koszt studiów 1600 zł za semestr.

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować do – Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji – tel. 81 -445 -39-96, tel. 81 -445-39-95, @studiapodyplomowe.kul.  Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie – http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/zasady-rekrutacji/


Data publikacji: 11.10.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców