Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2023!

3 kwietnia 2024 roku w Narolu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Euroregionu Roztocze, na którym zostały przedstawione sprawozdania merytoryczne i finansowe. Stowarzyszenie w 2023 roku obejmowało 59 jednostek samorządu terytorialnego, w tym samorząd województwa lubelskiego, 6 powiatów (tomaszowski, biłgorajski, lubaczowski, janowski, kraśnicki, zamojski), miasto na prawach powiatu – Zamość oraz 51 miast i gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest  wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych jednostek oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu. Prace Biura Euroregionu Roztocze w 2023 roku były ukierunkowane na pozyskiwanie nowych środków zewnętrznych oraz kontynowanie projektów dofinansowanych w latach ubiegłych. W roku sprawozdawczym utworzony został Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny, którego zadaniem jest realizacja projektów przygotowanych przez Euroregion: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich”. Zadanie będzie dofinansowane w wysokości 47 770 000 euro z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2023 rok walne Zgromadzenie Członków podjęło jednomyślnie uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Gratulujemy!

Po zakończeniu zebrania wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe odbitki drzeworytu z Drzeworytnia płazowska, a chętni – zostali oprowadzeni po jednej z pereł architektury Roztocza przez burmistrza Grzegorza Dominika, zwiedzili – Pałac Łosiów w Narolu. Dziękujemy za miłe przyjęcie!

Fot. Barbara Waniurska


Data publikacji: 08.04.2024

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców