Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Parki krajobrazowe

Roztoczański Park Narodowy –położony w południowo-wschodniej części Polski na Roztoczu, w województwie lubelskim. Powstał 10 maja 1974 roku, a jego siedzibą jest Pałac Plenipotenta w Zwierzyńcu. Powierzchnia parku wynosi 8483 ha, z czego 8102 ha to lasy. Skały na terenie Parku określa się jako górnokredowe.

RPN jest najbardziej zalesionym parkiem w kraju. Zróżnicowaną florę reprezentuje 750 gatunków roślin, w tym 40 chronionych. Można tam spotkać m.in zimoziół północny, wierzbę borówkolistną, bagnicę torfową czy czosnek siatkowaty.

W  świecie fauny występuje ponad 190 gatunków ptaków, m.in. orlik krzykliwy i kobuz. Z ssaków liczne są jelenie, sarny, wilki i bobry, wśród płazów dominują natomiast traszki zwyczajne i grzebieniaste oraz kilka gatunków ropuch. Jeżeli chodzi o gady, na terenie Parku spotkać można padalca, żmiję czy bardzo rzadkiego żółwia błotnego.

            Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy – położony na Roztoczu Zachodnim, częściowo także na Równinie Biłgorajskiej i w Padole Zamojskim, na pograniczu Roztocza i Puszczy Solskiej. Powstał w 1991 roku na obszarze 19 400 ha. Głównymi przesłankami dla jego utworzenia były urozmaicona rzeźba terenu oraz unikatowy krajobraz rolniczy.

W Parku występuje wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych, m.in żywiec gruczołowaty, parzydło leśne, podkolan biały. W lasach przeważa buczyna karpacka i bór jodłowy.

W świecie zwierząt na wyróżnienie zasługuje bogactwo bezkręgowców: krocionogów i kózek. Na terenie Parku występuje także ponad 100 gatunków ptaków, w tym m.in. myszołów, jastrząb i krogulec.

            Krasnobrodzki Park Krajobrazowy – położony na Roztoczu Środkowym. Utworzony został w 1988 roku. Powierzchnia Parku wynosi 9390 ha, natomiast otulina 30794 ha. Swoim zasięgiem obejmuje partię najwyższych wzniesień Roztocza, a także fragment doliny górnego Wieprza.

Ponad 60 proc. powierzchni zajmują lasy. Najpospolitszym gatunkiem jest sosna. Na drugim miejscu występują bory jodłowe, a następnie buczyna karpacka. W Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym spotkać można wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, np. widłaki, storczykowate czy kruszynę pospolitą.

Pod względem faunistycznym w Parku występują ssaki kopytne, m.in. jeleń i dzik, ssaki drapieżne takie jak borsuk, gronostaj i kuna, a także liczne gatunki ptaków chronionych, np. bocian czarny i orlik krzykliwy.

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – leży na Równinie Biłgorajskiej, na południowej granicy województwa lubelskiego i częściowo w województwie podkarpackim. Utworzony w 1984 roku. Powierzchnia Parku wynosi 40100 ha, a jego otuliny – 60500 ha.

80 proc. powierzchni zajmują lasy, przeważnie bory sosnowo – jodłowe i mieszane, które mają charakter naturalny. Pozostałą cześć stanowią stawy, bagna i torfowiska. Znajduje się tutaj 50 gatunków chronionych roślin, a także liczne gatunki ptaków, m.in bielik, żuraw czy cietrzew.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – położony na terenie Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Park utworzono w 1988 roku. Jego powierzchnia wynosi 28985 ha, zaś otulina 16552 ha.

            Obejmuje on lesiste, południowo-zachodnie wzgórza części krawędziowej Roztocza. Na uwagę zasługują kompleksy borów sosnowych o dużym zróżnicowaniu siedlisk – od borów suchych do bagiennych i wilgotnych, kompleksy wydm śródlądowych oraz przełomy dolin rzecznych.

            Kompleksy leśne stanowią 86 proc. powierzchni Parku. Dominują w nich siedliska boru świeżego i boru wilgotnego.

Fauna Parku jest niezwykle zróżnicowana. Stwierdzono w nim m.in. 27 gatunków ryb, jeden gatunek minoga, 14 gatunków płazów i 6 gatunków gadów, w tym gniewosza plamistego. Poza tym, występuje tutaj aż 186 gatunków ptaków i 55 gatunków ssaków. Wśród tych ostatnich połowa to gatunki chronione.

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców