Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Historia powstania

Euroregion jest instytucjonalną formą współpracy samorządów terytorialnych położonych przy granicy państwa. Podstawą  prawną opierającą się na przepisach prawa międzynarodowego jest konwencja madrycka z 21 maja 1980 roku. Zgodnie z jej założeniami, samorządy poprzez zrzeszanie się realizują cel łączenia społeczeństw ponad podziałami państwowymi. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 16 euroregionów.

Pierwsze działania na rzecz powstania Euroregionu Roztocze miały miejsce we wrześniu 2019 roku, podczas konferencji nt. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zapowiada nowe, zrównoważone podejście władztw województwa do polityki rozwoju skierowanych do obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym m.in. południowo-wschodniej części województwa. W trakcie dyskusji Michał Mulawa – wówczas Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego i Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego poruszają problem dotychczasowego braku zainteresowania Roztoczem jako ważnym punktem rozwoju regionu. Zostaje zgłoszona potrzeba powołania nowej instytucji – Euroregionu Roztocze.

W październiku 2019 roku, podczas konferencji nt. Aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku” w Zamościu, Michał Mulawa prezentuje referat nt. Programu dla Roztocza, w którym kluczowe miejsce zajmuje powołanie Euroregionu Roztocze. Jako proponowaną siedzibę wskazuje Tomaszów Lubelski, zaś jako podmiot opracowujący dokumentację i procedurę powołania Euroregionu proponuje Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, co aprobuje obecny na sali Prezes Instytutu – prof. Marcin Szewczak.

W listopadzie 2019 roku Instytut przeprowadza wstępną analizę funkcjonowania euroregionów w Polsce, zwłaszcza w Polsce Wschodniej.

W grudniu 2019 roku Wojciech Żukowski udziela wywiadu magazynowi Panorama Lubelska, zatytułowanego „Tomaszów Lubelski stolicą Roztocza”, w którym akcentuje rolę Roztocza w rozwoju regionu. W tym samym miesiącu miasto Tomaszów Lubelski i Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego zwracają się z pismem do Instytutu o merytoryczne i administracyjne wsparcie działań dotyczących przygotowania dokumentacji związanej z utworzeniem Euroregionu Roztocze.

W styczniu 2020 roku Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego i prof. Marcin Szewczak – Prezes Instytutu proponują organizację konferencji inaugurującej działania na rzecz utworzenia Euroregionu Roztocze. Propozycja zostaje życzliwie przyjęta przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, a jej termin zostaje wyznaczony na 7 lutego 2020 roku.

W styczniu 2020 roku Zarząd Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na przygotowanie przez Instytut dokumentacji związanej z Euroregionem Roztocze i powołanie zespołu badawczego.

W styczniu 2020 roku decyzją Prezesa Instytutu powołany zostaje zespół badawczy ds. opracowania koncepcji utworzenia Euroregion Roztocze oraz przygotowania Strategii Rozwoju.

7 lutego 2020 roku odbyła się konferencja w Tomaszowie Lubelskiem z udziałem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki i Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. W jej trakcie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podpisują deklarację utworzenia Euroregionu Roztocze.

20 maja 2020 roku odbyło się zebranie założycielskiego powołujące Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. Powołano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

18 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie Euroregion Roztocze uzyskuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS 0000846540)

1 lipca 2020 roku utworzone zostaje Biuru Euroregionu Roztocze w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 80.

24 lipca 2020 roku odbywa się zebranie założycielskie powołujące Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze Ukraina z siedzibą w Żółkwi. Powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną.

23 listopada 2020 roku w Żółkwi pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze Ukraina zostaje podpisana umowa o utworzeniu międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze.

27 stycznia 2021 roku Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wydaje zgodę na przystąpienie samorządów do międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze.

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców