Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGION ROZTOCZE
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Niniejszy Statut jest statutem Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze zwanego w dalszej części Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się również nazwą w języku angielskim: Association of the Local Self-Governments Euroregion Roztocze.
 3. Stowarzyszenie jest założone przez wymienione w załączniku do Statutu jednostki samorządu terytorialnego, zwane dalej samorządami, mające status członków założycieli.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie jest zorganizowane w oparciu o zasady określone w:
  1) ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach;
  2) ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
  3) ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;
  4) ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa;
  5) innych przepisach prawa polskiego;
  6) niniejszym Statucie.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu inicjowanie i kreowanie zdarzeń społeczno-gospodarczych, mobilizowanie i koncentrowanie działań marketingowych, promocyjnych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi społeczno- gospodarczemu, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które podejmą takie działania na terenie członków Stowarzyszenia.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tomaszów Lubelski.

§ 5.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może także prowadzić współpracę z partnerami zagranicznymi zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać własnej pieczęci, ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe.

Rozdział 2
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7.

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych jednostek oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu Roztocza.
 2. W szczególności celem stowarzyszenia jest:
  1) aktywizacja gospodarcza regionu i poprawa poziomu życia mieszkańców;
  2) ochrona środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  3) rozwój rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw ekologicznych i produkcji
  zdrowej żywności;
  4) budowa zintegrowanego systemu zagospodarowania turystycznego regionu oraz rozwoju
  usług turystycznych i agroturystycznych;
  5) promocja regionu oraz zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych regionu;
  6) rozwijanie wszechstronnej, wzajemnej korzystnej współpracy transgranicznej z sąsiednimi
  rejonami Ukrainy w ramach Euroregionu Roztocza;
  7) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (ze szczególnym uwzględnieniem
  funduszy Unii Europejskiej) wspomagających realizację statutowych celów Stowarzyszenia;
  8) aktywizacja społeczna regionu w zakresie:
  a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  b) działalności charytatywnej,
  c) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
  d) ochrony i promocji zdrowia,
  e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  g) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  k) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym zabytków archeologicznych i architektonicznych,
  m) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  n) ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego,
  o) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  p) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  q) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
  r) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  s) promocji i organizacji wolontariatu;
  t) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie przedsięwzięć mających znaczenie dla stowarzyszonych jednostek;
2) organizowanie dyskusji, odczytów, zebrań, sympozjów i konkursów;
3) współpracę i wzajemną pomoc członkom Stowarzyszenia;
4) współpracę z osobami fizycznymi, szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, instytucjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej;
5) prowadzenie studiów i badań naukowych;
6) wykonywanie ekspertyz projektów i usług doradczych w zakresie inwestycji gospodarczych i kapitałowych, finansów, ekonomii, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, doradztwa i obsługi prawnej;
7) pośrednictwo w udzielaniu poręczeń i gwarancji kredytowych, zabieganie o środki finansowe w instytucjach finansowych, fundacjach i organizacjach finansowych w kraju i zagranicą;
8) przedkładanie władzom rządowym i samorządowym wniosków, postulatów, wystąpień oraz projektów ustaw wynikających z działalności Stowarzyszenia;
9) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej stowarzyszenia i jego członków;
10) organizowanie programów kształcenia i szkolenia (m.in. konferencji, seminariów, szkoleń, sesji, wizyt studyjnych, programów wymiany międzynarodowej) dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji zagranicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej;
11) podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających na celu rozwój współpracy zagranicznej Euroregionu Roztocza;
12) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną rekreacyjną i sportową;
13) prowadzenie innych działań statutowych między innymi poprzez finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych.

§ 9.

Stowarzyszenie wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia
§ 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego wspierające ideę rozwoju regionu Roztocza.
 2. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest przedstawienie przez właściwy organ stanowiący samorządu uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęciu jego statutu.
 3. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 4. W Stowarzyszeniu mogą być również członkowie honorowi.
  1) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla rozwoju i promocji regionu Roztocza.
  2) Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 11.

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) poprzez swoich przedstawicieli brać udział w obradach i głosowaniach Zgromadzenia oraz
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) przedstawiać wnioski i stanowiska na posiedzeniach Zgromadzenia;
3) korzystać z inicjatyw i różnych form działalności Stowarzyszenia.

§ 12.

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) stosować się do Statutu, przyjętych regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
2) udzielać pomocy organom Stowarzyszenia w realizacji zadań i przedsięwzięć na swoim
obszarze;
3) popierać działalność Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w jego pracach;
4) terminowo uiszczać składki członkowskie.

§ 13.

Członek Walnego Zgromadzenia Członków może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od daty jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wymaga rozpatrzenia sprawy. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Rozdział 4 Organy Stowarzyszenia
§ 14.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Zgromadzeniem”, które jest
organem stanowiącym;
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, który jest organem wykonawczym
Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz;
3) Komisja Rewizyjna, która jest organem Kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Poszczególni członkowie Stowarzyszenia posiadają w Zgromadzeniu po jednym przedstawicielu.
 2. W skład Zgromadzenia wchodzą z urzędu Marszałek Województwa Lubelskiego oraz starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie jednostek samorządu terytorialnego będących członkami
  stowarzyszenia.
 3. Przedstawiciele, o których mowa w ust.2 mogą delegować na posiedzenia Zgromadzenia swoich
  pełnomocników.

§ 16.

 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok.
 2. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 1/5 przedstawicieli w Zgromadzeniu w terminie do 30 dni od daty złożenia
  wniosku.

§ 17.

O zwołaniu zwyczajnego posiedzenia przedstawiciele członków Stowarzyszenia powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem obrad. Jednocześnie przedstawiciele powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.

§ 18.

Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół sporządza się w toku posiedzenia. Na następnym posiedzeniu protokół winien być przedstawiony i przyjęty przez Zgromadzenie.

§ 19.

 1. Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne gdy uczestniczy w nim przynajmniej 50% przedstawicieli w I terminie. W II terminie wymóg ten nie obowiązuje.
 2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§ 20.

Przedstawiciele poszczególnych samorządów posiadają w Zgromadzeniu liczbę głosów stanowiących ustalaną w odniesieniu do ogólnej liczby przedstawicieli biorących udział w obradach danego Zgromadzenia według następującej proporcji:
– przedstawiciel Województwa Lubelskiego – 40%,
– przedstawiciel powiatów – 30%,
– przedstawiciel gmin – 30%.

§ 21.

Szczegółowe zasady i tryb zwoływania Zgromadzenia oraz jego obrad określa regulamin Zgromadzenia, uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 22.

 1. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do właściwości innych organów.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:
  1) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian;
  2) ustanawianie regulaminów, zasad działania Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia;
  3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4) przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i innych organów Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał
  w sprawie absolutorium dla Zarządu;
  5) ustanawianie zasad sposobu użytkowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia;
  6) decydowanie o zbywaniu, nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  7) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
  8) stanowienie o zasadach gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
  9) przyjmowanie na rzecz Stowarzyszenia zapisów i darowizn;
  10) stanowienie w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek;
  11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  12) powoływanie ze swego grona komisji problemowych do załatwienia poszczególnych spraw.

§ 23.

 1. Stowarzyszenie sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Zarządu za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 członków powołuje Zgromadzenie spośród swoich członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, który zwołuje jej
  posiedzenia, prowadzi obrady i składa sprawozdania.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a ponadto nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
 2. Posiedzenia i uchwały Komisji Rewizyjnej powinny być protokołowane.
 3. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie roczne Zgromadzeniu.

§ 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu;
4) zwołanie zwyczajnego Zgromadzenia, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem;
5) wnioskowanie do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Zarządowi;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zgromadzeniu;
7) wyrażanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia.

§ 26.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Komisja Rewizyjna może oddelegować członków ze swego grona do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 27.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
1) Prezesa Stowarzyszenia,
2) 2 Wiceprezesów Stowarzyszenia,
3) 2 Członków Stowarzyszenia.

§ 28.

 1. Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie.
 2. Szczegółowe zasady i tryb wyborów Zarządu określa Zgromadzenie.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
  2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
  3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o zasady niniejszego statutu i przepisy ustalone przez Zgromadzenie;
  4) sporządzanie projektów budżetu Stowarzyszenia, przedstawianie Zgromadzeniu rocznych bilansów Stowarzyszenia;
  5) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Stowarzyszenia;
  6) nadzór nad prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia;
  7) przygotowywanie wniosków i projektów uchwał na posiedzenie Zgromadzenia;
  8) określenie kryteriów i trybu zatrudniania pracowników;
  9) ustalanie rodzaju i liczby stanowisk pracy w biurze Stowarzyszenia oraz wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach;
  10) przyjmowanie tekstów jednolitych Statutu i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3 członków.

§ 30.

Prezes Stowarzyszenia:
1) jest przewodniczącym Zarządu, zwołuje i prowadzi obrady Zarządu;
2) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
3) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 31.

 1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa pięć lat i pokrywa się z kadencją organów stanowiących samorządów.
 2. Zarząd Stowarzyszenia działa do dnia wyboru Zarządu kolejnej kadencji.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie
  kadencji, Zgromadzenie dokonuje wyborów uzupełniających w ciągu miesiąca od zwolnienia funkcji.

§ 32.

 1. Dla prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może organizować biuro i zatrudniać pracowników.
 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Biuro i ustala regulamin jego działania.
 3. Biurem kieruje Dyrektor Biura.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 33.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.
 2. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątku członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie
  prowadzi odrębną księgowość.

§ 34.

W zakresie gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35.

Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 36.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członków Stowarzyszenia;
2) środki Unii Europejskiej dostępne w ramach realizowanych projektów;
3) dotacje, darowizny, zapisy;
4) dochody z majątku Stowarzyszenia;
5) wpływy z ofiarności publicznej;
6) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 37.

Wysokość składek członkowskich i terminy ich płatności ustala Zgromadzenie na wniosek Zarządu, stosując zasadę, że wysokość składki samorządu jest ustalana proporcjonalnie do liczby mieszkańców tego samorządu.

§ 38.

 1. Zarząd Stowarzyszenia układa preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku. Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.
 2. Projekt preliminarza budżetowego winien być przesłany przedstawicielom w Zgromadzeniu przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.

§ 39.

 1. Zarząd składa Zgromadzeniu roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia oraz roczne sprawozdanie finansowe. Do zakresu sprawozdań stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez stowarzyszenia.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust.1 podlegają podaniu do publicznej wiadomości.

§ 40.

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes.

§ 41.

Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia członkowi Zarządu lub pracownikowi.

Rozdział 6
Zmiany w składzie i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 42.

 1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały.
 2. Od uchwały w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Zgromadzenia. Uchwała Zgromadzenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej sprzeciw.

§ 43.

 1. Z wnioskiem o przystąpienie do Stowarzyszenia występuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu uchwały, o której mowa w ust.1 nie podejmie uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, oznacza to, że dana jednostka samorządu terytorialnego stała się członkiem Stowarzyszenia po upływie tego terminu.

§ 44.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia;
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia;
3) likwidacji samorządu członka Stowarzyszenia.

§ 45.

Zamiar wystąpienia powinien zostać zgłoszony Zarządowi Stowarzyszenia najpóźniej na trzy miesiące przed dniem wystąpienia, w drodze uchwały rady.

§ 46.

 1. Zamiar wykluczenia członka ze Stowarzyszenia należy oznajmić członkowi najpóźniej na trzy miesiące naprzód.
 2. Wykluczenie może nastąpić w razie:
  1) udowodnienia działania na szkodę Stowarzyszenia,
  2) nie uiszczania składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  3) niestosowania się do przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu, a zwłaszcza do postanowień statutu.
 3. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia stanowi Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zgromadzenia.

§ 47.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 ogólnej liczby przedstawicieli Zgromadzenia.

§ 48.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku decyduje Zgromadzenie.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 49.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 50.

Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 51.

Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest Wojewoda Lubelski.

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców